CONVOCATOR

           

Subscrisa, Asociația „Societatea Română de Glaucom”, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor – Judecătoria Iași sub nr. 60A/15.06.2001, având C.I.F. 14013760, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Director, dna. Prof. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina,

În conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul Asociației „Societatea Română de Glaucom” și dispozițiile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociației „Societatea Română de Glaucom”, la Sala de conferință a Hotelului KRONWELL, situat în Brașov, B-dul Gării nr. 7A, pentru data de 17.03.2023, orele 10:30, având următoarea ordine de zi:

  1. Discutarea și aprobarea raportului organelor de conducere aferent anului 2022;
  2. Descărcarea de gestiune a Consiliului Director al Asociației;
  3. Discutarea și aprobarea raportului cenzorului aferent anului 2022;
  4. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2022;
  5. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
  6. Discutarea și aprobarea raportului președintelui Asociației;
  7. Stabilirea strategiei și a obiectivelor principale și generale ale Asociației pentru perioada 2023-2024;
  8. Diverse.

Potrivit art. 12 din Statutul Asociației „Societatea Română de Glaucom”,

Adunarea generală este deliberativă, dacă la aceasta participă efectiv mai mult de jumătate din membrii asociației. Hotărârile adunării se adoptă cu majoritate simplă de voturi din numărul celor prezenți.”

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

 

Președintele Consiliului Director al
Asociației „Societatea Română de Glaucom”,
Prof. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina