CONVOCATOR

            Subscrisa, Asociația „Societatea Română de Glaucom”, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor – Judecătoria Iași sub nr. 60A/15.06.2001, având C.I.F. 14013760, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Director, dna. Prof. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina,

În conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul Asociației „Societatea Română de Glaucom” și dispozițiile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociației „Societatea Română de Glaucom”, la Sala de conferință a Hotelului KRONWELL, situat în Brașov, B-dul Gării nr. 7A, pentru data de  17.03.2023, orele 11.00, având următoarea ordine de zi:

  1. Comasarea Actului constitutiv în Statutul Asociației și aprobarea Statutului Asociației, în raport de modificările aduse prin Legea nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
  2. Stabilirea componenței Consiliului Director la 9 membri;
  3. Completarea prevederilor art. 12 din Statut cu privire la Adunările Generale, respectiv: „Convocarea Adunărilor Generale se face prin publicarea convocatorului pe site-ul oficial al Asociației sau într-un ziar de largă circulație.”
  4. Completarea prevederilor art. 12 din Statut cu privire la competențele Consiliului Director cu următoarele:
  • Numește Comitete la propunerea Președintelui Asociației (comitete științifice, comitete organizatorice, comitete de lucru, etc.);
  • În mod excepțional, votul membrilor Consiliului Director poate fi exprimat, prin corespondență electronică;
  • În mod excepțional și temeinic motivat, poate lua hotărâri ce țin de competența Adunării Generale, cum ar fi, schimbarea sediului asociației, actualizarea Statutului în raport de modificări legislative, etc., pe care le supune ratificării acesteia în proxima Adunare Generală;
  1. Alegerea organelor de conducere: Președintelui, Vicepreședintelui și a Consiliului Director;
  1. Împuternicirea dnei. Prof. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina în vederea întocmirii și comunicării către instituțiile competente a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în conformitate cu art. 7 coroborat cu 344 din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și semnarea tuturor hotărârilor, proceselor-verbale și actelor statutare rezultate în urma votului exprimat;
  1. Diverse.

Potrivit art. 12 din Statutul asociației „Societatea Română de Glaucom”, „Adunarea generală este deliberativă, dacă la aceasta participă efectiv mai mult de jumătate din membrii asociației. Hotărârile adunării se adoptă cu majoritate simplă de voturi din numărul celor prezenți. Hotărârile „SRG” cu privire la modificarea și completarea statutului se adoptă cu 50% + 1 din numărul total de voturi (…).

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.”.

 

Președinte Consiliu Director al
Asociației „Societatea Română de Glaucom”,
Prof. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.